Heslovitě o Tělocvičné jednotě Sokol Živanice

u  příležitosti 115. výročí od založení

      Datum založení: 16. 5. 1901, sdružena ve Středočeské župě Tyršově se sídlem v Kolíně, součást 2. okrsku Přelouč, zastřešující organizací Česká obec sokolská (ČOS), Praha. Zakladatelé, Fr. Pařízek, Macner, Klacek, Lejhanec, Zahradník, Bahník, Knížek, Cincibuch a Zeman. Ten je uváděn jako 1. starosta.

      Počátky cvičení skromné, tělocvičnou příroda, stodola a sál hostince br. Zahradníka, (Živanice č.p. 53, nyní objekt Jirsových). Cvičení se zúčastňují pouze muži, 1913 přistupují ženy. Pořádání veřejných cvičební (na návsi, před školou, v lese), sehrávání divadelních představení, od 1910 pořizování cvičebního nářadí, (1914 už hrazda, bradla, žíněnka).

       V období 1914 – 1918 činnost přerušena, (první světová válka), obnovena 10. 11. 1918.  Rozmach cvičební a ostatní činnosti, zapojení žactva a dorostu, zúčastňování se sokolských sletů, činnost vyvíjí odbor divadelní a zábavní, (taneční zábavy, 1919 první sokolský ples), k činnostem patří turistika. Založení knihovny s obecní působností (1919), členy jednoty iniciováno postavení pomníku občanům padlým v 1. světové válce (odhalení 1920).

      V roce 1921  byla postavena 1. sokolovna (v zástavbě u státní silnice vedle komunikace podél hostince br. Zahradníka), slavnostní otevření 13. 6., záhy, (23. 9. 1922), navštívena prezidentem republiky T. G. Masarykem, (při jeho cestě do Pardubic). Třetího února 1934 vyhoření sokolovny, ještě do konce roku 1934 postavení nové, (stávající), slavnostní otevření 29. - 30. 6. 1935. Financováno z vlastních prostředků, (darů členů, půjček, pojistného plnění), v obou případech zůstává dluh. U sokolovny později hřiště na volejbal. Obě sokolovny od počátku slouží také potřebám místních spolků a dění v obci.

        Od 12. 4. 1941 činnost zakázána (druhá světová válka). Reakcí založení klubu ledního hokeje SK Živanice (1941), jeho zapojení do soutěží v rámci klubu SK Dolany, (nové kluby není povoleno zakládat), hřiště na „Louži“ v návsi. 

       Po skončení války činnost obnovena 13. 5. 1945. Z řad členů dvě oběti, pamětní deska v sokolovně, odhalení 28. 10. 1946. Hlavní činností opět pravidelné cvičení všech složek, základní formou nadále cvičení na nářadí, vyvrcholením veřejná vystoupení, účast všech složek na všesokolském sletu 1948.  Pokračování v ochotnické divadelní činnosti, pořádání kulturních a společenských akcí, na vzestupu pronikání sportů do činnosti (volejbal, stolní tenis, lední hokej). 

      V roce 1952 zrušení ČOS.  Zavedení organizace tělovýchovy a sportu podle pracovišť, jednota jako vesnická jednota se stává součástí Dobrovolné sportovní organizace Sokol s okresním vedením v Přelouči, 1956 vzniká Československý svaz tělesné výchovy (ČSTV), jednotná tělovýchovné organizace s celostátní působností, jednota součástí od 1957, okresní vedení v Pardubicích.

      Pokračováno ve cvičení v sokolském pojetí i v ostatních zavedených činnostech. Ve cvičení postupně klesá využívání gymnastického nářadí, časem cvičení zúženo na ženské složky se zaměřením na nové formy (džezgymnastiku, aerobik), účast cvičenců na celostátních spartakiádách (muži a ženy),  pořádání zájezdů na hory v zimním období. Hlavním sportem lední hokej, doplňkově volejbal a stolní tenis, začíná zapojení fotbalu do organizovaných soutěží. Pořádání plesů, s érou výpravných maškarních plesů (1958 – 77), tanečních zábav, diskoték, představení divadelních souborů, promítání filmů.

       V roce 1949 do jednoty včleněn hokejový klub SK Živanice, stává se jejím oddílem, trvá do 1977, v závěru jeho hokejové mužstvo účastníkem krajského přeboru. V roce 1958 založen oddílu fotbalu (trvá dosud), 1975 oddíl tenisu (dva antukové kurty na ploše hokejového hřiště), působí v oblastní soutěži  (smíšené družstvo žákovské a dospělých), trvání do 1981.  Kurty využívány zájmově dál.

     V okolí sokolovny postupně vznikají: 1946 první hokejové hřiště, (s osvětlením, umístění u Živanického potoka, kvůli vodě, hřiště pod úrovní terénu), 1960 druhé, (za sokolovnou), 1953 první fotbalové hřiště,(hned za sokolovnou), 1961 druhé, (posunutí za hokejové hřiště),  1980-85 venkovní parket s podiem  (zabrání místa s volejbalovým hřištěm). 

       Sokolovna přizpůsobována vznikajícím požadavkům: 1958 položení parketové podlahy na stávající z prken, 1964 po napadení houbou její vyměnění za novou na betonový podklad, 1962 přistavění levého přísálí a zvětšení navazující, původně divadelní šatny, 1968 – 69 přistavění kabin, sociálního zázemí a zřízení společenské místnosti, tzv. “vinárny“ pod jevištěm, 1972 – 73 vybavení sokolovny ústředním topením (kotel na topný olej), 1977 její kabelové připojení (zemí) k transformátoru, 1982  napojení na centrální vodovod. Financování akcí s příspěvky od ČSTV, Místního národního výboru (obce) a místního Jednotného zemědělského družstva.   Dluhy nezůstávají.

      V období mimo ČOS jednota s názvem Tělovýchovná jednota Sokol Živanice.

      Po obnovení ČOS (1990) zvoleno setrvání v ČSTV pod názvem Tělovýchovná jednota Živanice. Stagnace ve  cvičení, vzestup fotbalu, 1998 plynofikování sokolovny,(finanční příspěvek od obce).

      Ke dni 27. 11. 1998 zaregistrování opět do ČOS.  Návrat k pojmenování Tělocvičná jednota Sokol Živanice, sdružena do Východočeské župy Pippichovy se sídlem v Pardubicích. 

      V letech 2001 (7. 5. zahájení) – 2002 (1. 6. slavnostní otevření) zásadní zrekonstruování celého stávajícího areálu a jeho doplnění o nové objekty (tribuny, technické zázemí, dětské hřiště). Stává se tak z iniciativy místního rodáka Ing. Jiřího Nováka a na základě velkorysého finančního daru jeho a jeho rodiny.  Náklady ve výši téměř 29 mil. Kč uhrazeny ze zmíněného daru (79%) a z dotací ze státního rozpočtu.

       V roce 2007 upravení plochy hokejového hřiště na plochu betonovou pro funkci letního víceúčelového hřiště, 2008 – 09 postavení fotbalových kabin (samostatný objekt). Finanční náklad na obě akce ve výši 12 mil Kč uhrazen z dotací ze státního rozpočtu (78%) a z finančního daru Ing. Nováka. 

       V nových podmínkách rozvíjení činností v zavedených aktivitách: u odboru sokolské všestrannosti (cvičení mladších dětí a žen – zumba, piloxing, stolní tenis, bruslení a lední hokej - jakmile dostatečně mrzne), v kulturní a společenské oblasti (plesy, taneční zábavy, vystoupení různých hudebních těles, jednotlivých umělců, divadelních souborů, využívání  sokolovny a okolí pro akce spolků, obce, akce soukromé – narozeninové oslavy, svatební párty apod.), ale zejména u hlavního sportu jednoty - fotbalu. V současné době družstvo dospělých reprezentuje okres Pardubice v divizní soutěži.

      V sokolovně Hospůdka U Sokola s denním provozem, veřejně přístupná.

      Do funkce starosty/předsedy jednoty zvoleno 19 činovníků, nejvíce let v této funkci František Jeřábek (1930-41, 1945-50), František Zeman (1955-63), Oldřich Koblížek (1964-75), Ing. Václav Černý (1976-85 a 2001-12).

      K datu 1. 1. 2016 má jednota 97 členů., místních a přespolních, (41 mužů, 10 žen, 8 dorostenců, 24 žáků, 14 žákyň, z toho oddíl fotbalu 47). Starostou Mgr. Luboš Bidlo.

       Poděkování všem, jednotlivcům, orgánům a organizacím, kteří, resp. které se svým přičiněním o toto dění a výsledky zasloužili. 

       

pro připomínku a k zamyšlení připravil za výbor Ing. Václav Černý